Лични данни

"Във връзка с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г." 

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С настоящото „Супер Бийм“  ЕООД Ви предоставя информация относно обработването на Вашите лични данни във връзка със сключване, обслужване, изпълнение на задължения и уреждане на договори и/или друго запитване към  „Супер Бийм “  ЕООД.

-Личните данни, които обикновено се обработват са следните:

- Имена: име, презиме и фамилия;

- ЕГН, ЛНЧ /личен номер на чужденец/;

- Контакти: електронна поща, адрес за кореспонденция и телефон;

- Адрес: постоянен или настоящ;

- Банкова информация: обслужваща банка, номер на банкова сметка и SWIFT код;

-Данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството сайт /www.olight.bg www.shop.olight.bg/; 
-Информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни.

-Обработването на Вашите данни е необходимо за сключване, обслужване, изпълнение на задължения и уреждане на договори за покупко – продажба, рекламации и гаранции.

„Супер Бийм “  ЕООД  може да обработва Вашите данни за целите на маркетингова комуникация, включително за целите на директния маркетинг, въз основа на изрично Ваше съгласие.

Обработването на Вашите лични данни, свързани с Ваши искания, жалби, молби или други запитвания към нас, се извършва въз основа на недвусмисленото съгласие, изразено от Вас чрез попълване на съответна форма.

-Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на правоотношение по покупко-продажба на стоки, както и в определни случаи да отговорим на Ваше искане, жалба, молба или друго запитване към „Супер Бийм “  ЕООД, включително но не само за целите на:

- Обработване и отговор на Ваше искане, жалба, молба или друго запитване към „Супер Бийм “  ЕООД

-  Подобряване качеството на предоставяните услуги;

- Обработване на претенции по повод настъпване на рекламации.

- Защита на легитимния интерес на „Супер Бийм “  ЕООД в случай на евентуален спор;

- Изпълнение на законови изисквания.

- За маркетингова комуникация и целите на директния маркетинг;

 „Супер Бийм “  ЕООД ЕООД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно „Супер Бийм “  ЕООД  да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

- Държавни и общински органи - в изпълнение на своите законови задължения,  „Супер Бийм “  ЕООД може да бъде задължен да разкрие лични данни при изрично указание на държавни или общински органи;

                - „Супер Бийм “  ЕООД  съхранява отделните документи, които администрира за целите на изпълнение на задължения по  договори и рекламации  и за изпълнение на законови задължения.

За по-подробна информация относно сроковете за съхранение на всички документи, които „Супер Бийм “  ЕООД ЕООД обработва, или може да се обърнете към „Супер Бийм “  ЕООД ЕООД  на телефон 0879430636 , електронна поща olightbg@gmail.com и да поискате копие от Правилата.

                - При спазване на българското законодателство и общото законодателство на ЕС, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от  Супер Бийм “  ЕООД :

1. Да получите достъп до Вашите личните данни, които „Супер Бийм “  ЕООД  обработва и да получите копие от тях;

2. При непълнота или неточност в данните, които .„ Супер Бийм “  ЕООД  обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;

3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно и други;

4. В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;

5. В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това Уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;

6. Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;

7. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни , когато са налице съответните предпоставки за това.

-Можете да се свържете с  „Супер Бийм “  ЕООД  на следния адрес: България, гр. София, Кота 1050/27, ел. поща:olightbg@gmail.com; тел: 0879430636  С приемане на настоящето Уведомление за поверителност, Вие ни давате съгласие да обработваме Вашите лични данни за посочените по-горе цели.